KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”, vl. Davorka Šušnjić, Petrinja, Trg Stjepana Radića 11, OIB: 41775987954 (u daljnjem tekstu: KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Privola korisnika i odustanak

KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja obrta KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka; korisnik svojom privolom izričito očitovao svoju volju i suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka za potrebe korištenja usluga koje nudi KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavješću.

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je obrt KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima; poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge (Internet stranica) i komuniciraju s
KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od minimalne nužnosti za postizanje takve svrhe.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje unesu na drugi način dok koriste usluge
KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” (primjerice: telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.); korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice: datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra uređaja, aktualna lokacija, ako su takve informacije dane, itd.); kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na računalu (primjerice: pokreti mišem i klikovi ili pritisci tipkovnice prilikom kretanja internetskom stranicom); osobni podaci koje generira
KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” ili treće osobe (primjerice šifre); korespondencija i ostala komunikacija s korisnicima (primjerice: elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji su za isto prikupljeni, u sljedeće svrhe:

– Pribavljanje usluga koje nudi
KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”;
– Pripremu raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje
KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” nudi;
– Interni trening i kontrolu kvalitete;
– Održavanje i razvoj odnosa s klijentima;
– Garanciju sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka
KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” te njegovih pružatelja usluga;
– Korporativne transakcije koje izvrši
KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke;
– Prevencije, otkrivanje i sprječavanje svih vrsta zlouporabe;
– Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču obrta
KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” ili u kojima isto sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

Vezano za usluge koje nudi KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”. Svojom registracijom, korisnik daje svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, korisnik, isto tako, može obavijestiti KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne želi više primati ili biti obaviješten o gore navedenom.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”, u načelu, ne prosljeđuje osobne podatke trećim osobama:

KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” može pozvati treće osobe na obradu osobnih podataka u ime i isključivo u svrhu poslovanja obrta KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” (npr. Institucije za istraživanje tržišta), a KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” će pritom primijeniti odgovarajuće mjere, kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” ovlaštena obrađivati ih. KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” može iznositi osobne podatke trećim osobama na izričiti zahtjev korisnika, vlasnika osobnih podataka (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to nužno za pružanje usluge zahtijevane od korisnika ili ako je KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi podaci koristiti na takav način. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na tobrt KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”; iste obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju zakonski propisi drugačiji od propisa RH. KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” može iznositi osobne podatke trećim osobama samo ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama saznati identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno. Svi djelatnici KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” kao i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za tvrtku i povezanim društvima.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ” će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječio neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se, također, primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika, ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

– strogo ograničen osobni pristup Vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
– sigurni prijenos prikupljenih podataka,
– trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, kada nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik, također, ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se u pisanoj formi putem elektroničke pošte na knjigovodstvo-susnjic@gmail.com ili na poštansku adresu: 44250 Petrinja, Trg Stjepana Radića 11. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhu marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose, u tu svrhu neće obrađivati. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhu marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na knjigovodstvo-susnjic@gmail.com ili na poštansku adresu: 44250 Petrinja, Trg Stjepana Radića 11. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezani za obradu osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci osobe za zaštitu osobnih podataka:

knjizara.susnjic@gmail.com
Telefon: 044/202 414
KNJIGOVODSTVENI SERVIS – KNJIŽARA “ŠUŠNJIĆ”
Trg Stjepana Radića 11, 44250 Petrinja
OIB: 41775987954